Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright "A.A Grapevine", Inc.
Przedrukowane za zgodą

Preambuła

Nazywany tak jest uroczysty wstęp do aktu normatywnego. Nie jest to konieczny element aktu i występuje sporadycznie. Z reguły zaopatrzone w nią są tylko ważniejsze akty prawne, takie jak konstytucje czy umowy międzynarodowe. Dawniej często poprzedzała treść istotnych kodeksów. W preambule ustawodawca przedstawia ratio legis danego aktu, czyli motywy jego wydania, a także zamierzone cele i podstawowe wartości.

Wstęp umieszczany jest w celu przedstawienia historycznych i politycznych podstaw aktu oraz pozwala na zidentyfikowanie ważniejszych wydarzeń, które towarzyszyły jego uchwalaniu. W ten sposób odwołuje się do tradycji ustawowej danego państwa i wyraża jego konstytucyjną tożsamość. Aby pomóc czytelnikowi odnaleźć system wartości, w którym owa tożsamość ma swoje źródła, umieszcza się właśnie preambułę - wskazówkę.

Preambuła jest zawsze wyodrębniona przed pierwszymi przepisami danego aktu, określając kierunki i możliwe sposoby wykładni dalszych postanowień konstytucyjnych.