XII Koncepcji służb światowych AA

Zaproponowane w 1962 r. przez Billa W. sugestie dla służb światowych Anonimowych Alkoholików.

 1. Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższy autorytet służb światowych powinien zawsze spoczywać w zbiorowym sumieniu naszej Wspólnoty jako całości.
 2. Konferencja Służb światowych jest czynnym głosem i skutecznym sumieniem całej naszej społeczności, dla prawie każdego praktycznego celu w jej światowych sprawach.
 3. Dla zapewnienia efektywnego przewodnictwa winniśmy przyznać każdej służbie AA - Konferencji, Radzie Służb, spółkom usługowym, personelowi, komitetom i wykonawcom tradycjonalne "Prawo decyzji".
 4. Na wszystkich szczeblach odpowiedzialności winno być zachowane tradycyjne "Prawo do uczestnictwa" pozwalające na reprezentatywne głosowanie, w odpowiedniej proporcji do odpowiedzialności, która każdy winien wykazać.
 5. W całej naszej strukturze powinno obowiązywać "Prawo do apelacji" tak, aby opinie mniejszości były wysłuchane, a osobiste skargi starannie rozpatrzone.
 6. Konferencja uznaje, że główna inicjatywa i czynna odpowiedzialność za większość spraw służb światowych winna być spełniana przez powierników konferencji działających jako Zarząd Służb.
 7. Karta i prawo zwyczajowe Zarządu Służb światowych są przyjętymi instrumentami, upoważniającymi do kierowania i prowadzenia spraw służb światowych. Karta Konferencji nie jest dokumentem prawnym, opiera się na tradycji i środkach finansowych przeznaczanych na uzyskanie ostatecznej skuteczności.
 8. Powiernicy wytyczają ogólne kierunki działania, zarządzają finansami, sprawują pieczę nad ciągle aktywnymi służbami, co jest możliwe dzięki wybieraniu dyrektorów tych wszystkich jednostek.
 9. Dobre przewodzenie służbom na wszystkich szczeblach jest nieodzowne dla naszego przyszłego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa. Początkowo przewodzenie służbom, kiedyś sprawowane przez założycieli, musi być przejęte przez powierników.
 10. Odpowiedzialność ponoszona w służbach winna być odzwierciedleniem autorytetu w służbie, którego zakres winien być zawsze możliwie dokładnie określony.
 11. Powiernicy winni zawsze zapewniać najlepsze komitety, dyrektorów służb, personel i doradców. Skład, kwalifikacje sposób wprowadzania do służby, jak również prawa i obowiązki zawsze będą przedmiotem ich poważnej troski i zainteresowania.
 12. Konferencja będzie przestrzegać ducha tradycji AA dbając o to, by:
  • nigdy nie stała się ośrodkiem nadmiernego bogactwa i władzy,
  • podstawową zasadą finansowania było zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych oraz niezbędnych rezerw,
  • żaden z jej członków nie stanął na pozycji autorytarnej władzy nad innymi,
  • do wszystkich ważnych decyzji dochodzono za pomocą dyskusji i głosowania, a gdy tylko to możliwe podejmowano je jednomyślnie,
  • nie stała się polem rozgrywek personalnych ani zarzewiem polemik publicznych,
  • nigdy nie działała jak rząd i żeby podobnie jak społeczność, której służy, na zawsze pozostawała demokratyczna w swym duchu i działaniu.

Prawa wynikające z 12 Koncepcji dla służb światowych AA

 • "Prawo Udziału" - zgodnie z 4 Koncepcją każda klasa lub grupa ludzi pełniących służbę światową otrzymuje prawo głosu proporcjonalnie do ponoszonej przez siebie odpowiedzialności. "Prawo Udziału" jest wobec tego środkiem korygujących ostateczną władzę, ponieważ mityguje jej arogancję bądź nadużycie. Zachęca również nas, służących AA, do zaakceptowania koniecznej dyscypliny, wymaganej w przypadku naszych niektórych działań. Możemy to osiągnąć tylko wówczas, kiedy będziemy posiadać uczucie przynależności; kiedy fakt naszego "udziału" potwierdza, że jesteśmy naprawdę "zaufanymi sługami", opisanymi w Tradycji Drugiej.
 • "Prawo decyzji" - daje naszym pełniącym służbę przywódcom odpowiednią swobodę i wolność; "Prawo Decyzji", które im proponujemy, jest nie tylko praktycznym sposobem pozwalającym im działać i skutecznie przewodzić, lecz jest to także symbol naszego bezwarunkowego zaufania.
 • "Prawo Apelacji" - chroni i promuje głos mniejszości.
 • "Prawo Petycji" - zapewnia wysłuchanie wszelkich zarzutów i podjęcie stosownych do nich czynności.